Haberler

II-31/B.1 Sermaye Piyasası Araçlarının Teminatlı İhracına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Sermaye Piyasası Araçlarının Teminatlı İhracına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 26.01.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğin amacı, sermaye piyasası araçlarının Tebliğ kapsamında teminatlı ihracında verilecek teminatlara, teminat yönetim sözleşmelerine ve teminat yöneticisine ilişkin uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Tebliğ’de genel olarak teminatlı ihraç, başvuru süreci, teminata konu varlıklara ilişkin esaslar, teminat yönetim sözleşmesine ilişkin detaylar yer almaktadır. Temerrüde ilişkin hükümde (m. 9) sermaye piyasası aracının anapara, faiz ve benzeri ödemelerinin izahnamede veya ihraç belgesinde öngörülen sürede yerine getirilmemesi temerrüt olarak kabul edilmiştir. Temerrüt söz konusu olduğunda teminat yöneticisi, herhangi bir ihbar veya ihtarda bulunmaksızın, süre vermeden, adli veya idari merciden izin ya da onay almadan, teminatın açık arttırma ya da başka bir yol ile nakde çevrilmesi gibi herhangi bir ön şartı yerine getirme yükümlülüğü olmaksızın, teminata konu varlıkları satıp bedellerini yatırımcılar arasında paylaştırma imkanına sahiptir.

Tebliğ’de ayrıca teminat yöneticisinin hak ve yükümlülüklerine de detaylı olarak yer verilmiştir. Detaylar için bkz.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=39307&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5