Haberler

Kooperatiflerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullar

Kooperatiflerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik 14.01.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. İlgili Yönetmelik’te kooperatif genel kurullarının elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar yer almaktadır.

Kooperatif genel kurullarının elektronik ortamda yapılabilmesi için öncelikle esas sözleşmede buna uygun düzenlemeye yer verilmesi gerekmektedir. İlgili esas sözleşme hükmü örneği şu şekilde düzenlenmiştir.:

“Kooperatifin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan ortakları bu toplantılara, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 45 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Yönetim kurulu tarafından karar alınması veya genel kurul tarihinden 20 gün önce 4’ten az olmamak üzere ortakların en az 1/10’unun yazılı olarak talep etmesi halinde genel kurul toplantısı elektronik ortamda yapılır. Kooperatif, 14/1/2022 tarihli ve 31719 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kooperatiflerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca ortaklarının genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında anasözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden ortakların ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır”.

Bkz: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-4.htm