Yayınlar

Sözleşmede Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolu ile Tahkim Şartı

Uygulamada tarafların aralarındaki sözleşmeye hem tahkim şartı hem tahkim yoluna başvurulmadan önce müzakere, arabuluculuk ya da diğer bir uyuşmazlık çözme yoluna başvurulacağına ilişkin kayıt koyduklarına rastlanmaktadır. Böyle bir durumda taraflar bu yola başvursa da başvurmasa da, uyuşmazlık tahkim yolu ile çözüme kavuşturulacağı için tahkim şartı geçerli olacaktır. Tahkim dışındaki müzakere, arabuluculuk gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yolları ister ihtiyari ister zorunlu olsunlar; tahkim ve devlet yargısından farklı olarak bağlayıcı çözüm yolları değildir. Zorunlu olmayan alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının atlanarak tahkim yoluna gidilmesi, tahkim anlaşmasını geçersiz kılmayacaktır.

İnşaat sözleşmelerinde tahkim anlaşmasının yanında “mühendis” e başvurulmasına ilişkin kayıtların konulduğuna rastlanmaktadır. Bu gibi durumlar tahkim anlaşmasının geçerliliğini etkilemeyecektir. Yargıtay uyuşmazlığın mühendise başvurulsa da başvurulmasa da tahkim yoluyla çözümleneceği gerekçesinden hareketle, tahkim anlaşmasının geçersiz olmayacağına ilişkin kararlar vermiştir (Y. 15. HD,  T: 15.9.1994, E: 1994/1854, K: 1994/ 4946 ve Y. 15. HD,  T: 17.12.1987, E: 1987/3643, K: 1987/ 4505).  Diğer bir ifade ile mühendise başvurulması, uyuşmazlığın tahkim yolu ile çözüleceği iradesini ortadan kaldırmamakta, tahkimden vazgeçildiği anlamına gelmemektedir.