Haberler

Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ’de Değişiklik

Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2022/3) Resmi Gazete’de yayımlandı (22.01.2022).

İlgili Tebliğin amacı; çek defterlerinin baskı şekline ilişkin esasları ve çekin karşılığının tamamen veya kısmen bulunmaması halinde muhatap bankanın hamile ödemekle yükümlü olduğu miktarı düzenlemektir.

Bu Tebliğ’de yer alan bankanın sorumlu olduğu miktar, yeni düzenleme ile aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

Bankanın sorumlu olduğu miktar

MADDE 4 – (1) Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;

a) Karşılığının hiç bulunmaması halinde,

1) Çek bedeli (Değişik ibare:RG-22/1/2022-31727)(4) üçbinaltıyüz Türk Lirası veya üzerinde ise (Değişik ibare:RG-12/1/2019-30653)(2) binaltıyüz Türk Lirası,

2) Çek bedeli (Değişik ibare:RG-22/1/2022-31727)(4) üçbinaltıyüz Türk Lirası altında ise çek bedelini,

b) Karşılığının kısmen bulunması halinde,

1) Çek bedeli (Değişik ibare:RG-22/1/2022-31727)(4) üçbinaltıyüz Türk Lirası veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı (Değişik ibare:RG-22/1/2022-31727)(4) üçbinaltıyüz Türk Lirası tamamlayacak bir miktarı,

2) Çek bedeli (Değişik ibare:RG-22/1/2022-31727)(4) üçbinaltıyüz Türk Lirası üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak (Değişik ibare:RG-22/1/2022-31727)(4) üçbinaltıyüz Türk Lirası ödemekle yükümlüdür.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220122-20.htm