Uncategorized Yayınlar

USULİ MÜKTESEP HAKKIN İSTİSNALARINDAN “KESİN HÜKÜM”

Bozmadan sonra bir usuli müktesep hak ile bir kesin hükmün çelişmesi halinde usuli kazanılmış hak dikkate alınmadan kesin hükme göre karar verilmesi gerektiği Yargıtay kararlarında kabul edilmektedir. Yargıtay vermiş olduğu kararlarda gerekçe olarak kesin hükmün kamu düzenine ilişkin olduğunu; hakim tarafından yargılamanın her aşamasında re’sen dikkate alınması gerektiğini belirtmektedir. Zira aksi halde bir uyuşmazlığa ilişkin iki farklı hüküm kurulmuş olacaktır.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun vermiş olduğu bir kararda, kural olarak mahkemenin bozma kararına uymasıyla, ilgili taraf açısından usuli müktesep hakkın doğacağı, mahkeme tarafından bozma kararından belirtilen esaslara göre inceleme yapılmak suretiyle karar verilmesi gerektiğini, ancak somut olayda, kesin hüküm ile usuli müktesep hakkın karşılaşmış durumda olduğunu belirtilmiş; bu noktada sorunun temelini bu iki usul kuralından hangisine üstünlük tanınacağının oluşturduğunu belirtmiştir. Kararda, kesin hükmün usuli müktesep hakka nazaran öncelikle esas alınması gereken bir olumsuz dava şartı olduğu vurgulanmıştır.